Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Wnioski, skargi i interwencje

 • Pisma urzędowe, wnioski, skargi i interwencje oraz inne ważne pisma przychodzące do Szpitala odnotowywane są w Księdze Kancelaryjnej (w Sekretariacie Szpitala), następnie kierowane są przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz podlega ewidencji.
  W SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku wszystkie osoby mogą korzystać z pełnego dostępu do procedury składania skarg i wniosków z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  Skargi i wnioski mogą być składane osobiście do Dyrektora SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku (przyjęcia Interesantów: czwartek godz. 12.00-14.00).
  Skargi i wnioski można również składać drogą telefoniczną i mailową do Dyrektora Szpitala – tel. 22 779 32 02, 22 779 28 15 fax 22 779 35 71; e-mail: sekretariat@spskgruca.pl
  Odpowiedź zostanie udzielona tą samą drogą, niezwłocznie po wyjaśnieniu sprawy we wskazanym przez Interesanta Ośrodku medycznym szpitala, tj. w Klinice/Oddziale/Zakładzie i zasięgnięciu opinii prawnej, jeżeli tego wymagać będzie złożona skarga lub wniosek. Interesant może otrzymać również odpowiedź pisemną, jeśli wyrazi taką wolę.
  W przypadku złożenia skargi lub wniosku drogą pisemną do Dyrekcji SPSK im. prof. Adama Grucy (ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock) odpowiedź będzie udzielona również w formie pisemnej, niezwłocznie po wyjaśnieniu sprawy we wskazanym przez Interesanta Ośrodku Medycznym Szpitala, tj. w Klinice/Oddziale/Zakładzie i po zasięgnięciu opinii prawnej, jeżeli tego wymagać będzie złożona skarga lub wniosek.
  W przypadku skarg składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, które nie są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, wzywa się osobę składającą skargę do podania imienia, nazwiska i danych teleadresowych, informując jednocześnie, iż w przypadku niepodania tych danych skarga może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia. Jednakże, przyjęte standardy powodują, że w każdym takim przypadku wszczynane jest postępowanie wyjaśniające, które ma za zadanie ustalić czy faktycznie wystąpiły nieprawidłowości i zapobiec ich występowaniu. O wyniku takich postępowań nie informuję się jednak osoby, która nie wskazała danych umożliwiających jej identyfikację, w szczególności, iż skargi z reguły dotyczą działalności medycznej szpitala, w ramach której niemożliwe jest ujawnianie danych osobowych pacjentów szczególnie chronionych (danych o zdrowiu pacjentów) osobom nieupoważnionym.
  W przypadku wskazania imienia i nazwiska oraz adresu w wyniku wezwania ze strony SPSK, po sprawdzeniu, czy dana osoba jest uprawniona do uzyskiwania informacji w zakresie objętym skargą, i pozytywnej weryfikacji w tym zakresie, odpowiedź wysyła się droga pocztową w formie pisemnej.

  Sekretariat SPSK im. prof. Adama Grucy czynny jest w godz. 7.30-15.30.
  Centrala czynna całą dobę – tel.: 22 779 40 31. (Numery wewnętrzne podano przy poszczególnych ośrodkach medycznych Szpitala).

Klauzla obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODOO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku, adres: ul. ks. Stanisława Konarskiego 13, 05-400 Otwock;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@spskgruca.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzla obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODOO - skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku, adres: ul. ks. Stanisława Konarskiego 13, 05-400 Otwock;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@spskgruca.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.