Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Przyjęcie i pobyt w Szpitalu

 • Najbliższe wolne terminy do przyjęcia w trybie stabilnym na posczególne oddziały w podziale na endoprotezoplastykę stawu biodrowego i kolanowego

  Wolne terminy

  Pacjenci SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku przyjmowani są w trybie nagłym i planowym.

  Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru - Kierownik lek. med. Marcin Błoński

  Izba przyjmuje pacjentów w trybie nagłym, w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz niebezpieczeństwa istotnego pogorszenia stanu zdrowia, np. po wypadku lub poważnym urazie narządu ruchu. Do przyjęcia nie jest wymagane skierowanie ani wpis na liście pacjentów oczekujących, natomiast niezbędne posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i numer PESEL (dowodu osobistego lub prawa jazdy) a dla obcokrajowców – rodzaj i numer karty pobytu, data ważności oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej. W przypadku, gdy system eWUŚ nie potwierdzi prawa do ubezpieczenia, pacjent otrzymuje do wypełnienia druk Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

  Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru dysponuje własną salą operacyjną, na której wykonywane są najpilniejsze operacje. Pacjenci przyjęci podczas ostrego dyżuru kierowani są na jeden z trzech oddziałów urazowych Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii lub w przypadku dzieci – na Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.

  Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru mieści się w budynku Bloku Operacyjnego (po prawej stronie od wjazdu na teren Szpitala) na parterze (wejście i podjazd dla karetek na przeciwko Przychodni Specjalistycznej), czynna jest przez całą dobę,
  tel. 22 788 56 74, tel. 22 779 40 31 wew. 286.

  Izba Przyjęć Planowych

  Izba przyjmuje pacjentów zapisanych na zaplanowane wcześniej zabiegi lub pobyt diagnostyczny – wezwanych na dany dzień. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30. Zgłaszając się do Szpitala należy mieć ze sobą skierowanie oraz dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL (dowód osobisty lub prawo jazdy), a dla obcokrajowców – rodzaj i numer karty pobytu, data ważności oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej. W przypadku, gdy system eWUŚ nie potwierdzi prawa do ubezpieczenia, pacjent otrzymuje do wypełnienia druk Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjent podaje też dane osoby, której można udzielić informacji o jego pobycie w szpitalu i o stanie zdrowia.

  Z Izby przyjęć pacjent kierowany jest do przebieralni. Pacjent SPSK im. prof. A. Grucy może pozostawić swoje rzeczy w szpitalnym magazynie ubraniowym, otrzymuje wówczas 1 egzemplarz podpisanego spisu rzeczy pozostawionych. Następnie przechodzi na oddział, na którym będzie hospitalizowany.

  Izba Przyjęć Planowych mieści się w budynku Bloku Operacyjnego na parterze – wejście i dojazd za wejściem do Izby Przyjęć Ostrego Dyżuru,
  tel. 22 779 40 31 wew. 279.

  Najbliższe wolne terminy do przyjęcia w trybie stabilnym na posczególne oddziały w podziale na endoprotezoplastykę stawu biodrowego i kolanowego

  Wolne terminy

  Depozyt

  Pacjenci SPSK im. prof. Adama Grucy, na czas pobytu w Szpitalu, mają prawo oddać wartościowe rzeczy na przechowanie do depozytu. Za rzeczy wartościowe uznaje się w szczególności: pieniądze, biżuterię, zegarek, klucze, dokumenty (np. dowód osobisty, paszport), karty płatnicze, papiery wartościowe. Potwierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych do depozytu na czas hospitalizacji pacjenta stanowi karta depozytowa.

  Pobyt na oddziale

  Pacjenci przyjęci do SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP trafiają do jednej z czterech Klinik. Jest w nich łącznie 10 oddziałów szpitalnych dysponujących 375 łóżkami dla dorosłych i dzieci. Wszystkie Oddziały mieszczą się w budynku głównym Szpitala.

  • Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej – kierownik dr hab. n. med. prof. CMKP Jarosław Czubak
  parter,
  tel. 22 788 91 97:
  - Oddział IA Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej – ordynator dr n. med. Szymon Pietrzak
  parter, tel. 22 779 40 31 wew. 462,
  - Oddział IB Ortopedii Dorosłych – ordynator dr n. med. Andrzej Sionek
  parter, tel. 22 779 40 31 wew. 465.

  • Klinika Ortopedii – kierownik prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
  III piętro, tel. 22 779 54 18:
  - Oddział II Ortopedii Dorosłych – ordynator dr n. med. Jerzy Białecki
  III piętro, tel. 22 779 40 31 wew. 456,
  - Oddział VI Zapaleń Kości – ordynator lek. med. Stanisław Rak
  I piętro, tel. 22 779 40 31 wew. 412,
  - Oddział VII Uszkodzeń i Patologii Miednicy – ordynator dr n. med. Adam Caban
  I piętro, 22 779 40 31 wew. 453,

  • Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii – kierownik prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
  II piętro, tel. 22 788 56 75:
  - Oddział III Traumatologii Ogólnej – ordynator lek. med. Waldemar Rylski
  II piętro, tel. 22 779 40 31 wew. 470,
  - Oddział IV Urazów Kończyny Górnej – ordynator dr n. med. Piotr Zakrzewski
  II piętro, tel. 22 779 40 31 wew. 486,
  - Oddział V Uszkodzeń Kolana i Chirurgii Artroskopowej – ordynator lek. med. Maciej Langner
  II piętro, tel. 22 779 40 31 wew. 467.

  • Klinika Ortopedii i Reumoortopedii – kierownik dr hab. n. med. prof. CMKP Jacek Kowalczewski
  I piętro, tel. 22 788 91 95,
  - Oddział XIV Ortopedii i Reumoortopedii – ordynator dr n. med. Marcin Milecki
  I piętro, tel. 22 779 40 31 wew. 384.

  • Klinika Chirurgii Kręgosłupa – kierownik dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski
  - Oddział XII Chirurgii Kręgosłupa – ordynator dr n. med. Stanisław Łukawski
  III piętro, tel. 22 779 40 31 wew. 335.

  Po zabiegu

  Powrót do pełnego zakresu ruchu i czynności operowanego kręgosłupa, stawu biodrowego lub kolanowego nie zależy wyłącznie od zabiegu, ale również od zaangażowania pacjenta w proces usprawniania. Wczesna rehabilitacja, bezpośrednio po zabiegu, jest prowadzona przez rehabilitantów na oddziałach. Przed opuszczeniem Szpitala pacjenci otrzymują szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania ćwiczeń usprawniających w domu. Poniżej prezentujemy cztery ulotki opisujące leczenie usprawniające w następujących zabiegach:


  - Całkowita wymiana stawu kolanowego
  - Operacja kręgosłupa szyjnego,
  - Operacja kręgosłupa lędźwiowego.
  - Całkowita wymiana stawu biodrowego

  Rehabilitacja lecznicza

  W SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP prowadzona jest rehabilitacja w systemie stacjonarnym (na Oddziale VIII) i ambulatoryjnym (w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej). Pacjenci przyjmowani są na Oddział rehabilitacji:

  - bezpośrednio z innych oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy, na podstawie skierowania wystawionego przez kierownika Oddziału/Kliniki,
  - w trybie pilnym – wskazanym na skierowaniu przez lekarza specjalistę,
  - w trybie zwykłym – planowym.

  W trybie pilnym i zwykłym przyjmowani są także pacjenci spoza Szpitala.

  Zarówno na pobyt stacjonarny, jak i leczenie ambulatoryjne wymagane jest skierowanie lekarza specjalisty ortopedy, neurologa, reumatologa lub rehabilitanta:
  - w systemie stacjonarnym leczeni są pacjenci po przebytych zabiegach chirurgicznych narządu ruchu oraz po urazach. Zapisy na pobyt stacjonarny prowadzi sekretariat Oddziału VIII tel. 22 779 40 31 wew. 324,
  - ambulatoryjnie przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu. Zapisy na leczenie ambulatoryjne prowadzi Rejestracja Rehabilitacji tel. 22 779 40 31 wew. 382.

  Oddział VIII mieści się w nowym budynku Centrum Rehabilitacji na terenie Szpitala, kierownik: lek med. Katarzyna Śledziewska tel. do sekretariatu 22 779 40 31 wew. 324.

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej mieści się w nowym budynku Centrum Rehabilitacji na terenie Szpitala, kierownik: lek. med. Barbara Latocha-Walencka tel. 22 779 40 31 wew. 415.

  Odwiedziny pacjentów

  Odbywają się w dni powszednie w godzinach 14.00-18.00, w soboty, niedzielę i święta w godz. 10.00-12.00 i 15.00-17.00. Wyjątek stanowi Oddział IA Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, na którym jedno z rodziców lub opiekun prawny może przebywać z małoletnim pacjentem przez całą dobę.
  W uzasadnionych przypadkach ordynator oddziału, na którym przebywają dorośli pacjenci, może wyrazić zgodę na przebywanie na oddziale poza ww. godzinami odwiedzin członka rodziny/opiekuna prawnego lub innej osoby zajmującej się pacjentem niesamodzielnym.

  Posługa duszpasterska

  Msze św. odprawiane są w Kaplicy szpitalnej od poniedziałku do piątku o godz. 15:00, w niedzielę i święta o godz. 14.30 (Kaplica) godz. 16:00 (Centrum Rehabilitacji) . Po każdej Mszy św. osobom niechodzącym, przebywającym na oddziałach szpitalnych, udzielane są sakramenty: spowiedzi, komunii świętej oraz chorych.
  W SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP opiekę duszpasterską sprawuje ks. kapelan Marcin Bielicki.

  Kaplica szpitalna mieści się w budynku głównym na parterze (wejście „pod ślimakiem” za Izbą Przyjęć Planowych).

  Istnieje także możliwość posługi duszpasterskiej dla wyznawców innych religii po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:
  - Kościół Ewangelicko-Augsburski tel. 22 556 46 60
  - Kościół Ewangelicko-Reformowany w Warszawie tel. 22 831 23 83 lub 22 636 99 45
  - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP tel. 22 628 53 28
  - Kościół Polsko-Katolicki tel. 22 841 37 43
  - Starokatolicki Kościół Mariawitów tel. 22 243 12 55
  - Kościół Prawosławny tel. 22 619 40 30
  - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie tel. 22 652 28 05
  - Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Warszawie tel. 22 842 91 74

  Parking

  Na terenie Szpitala obowiązuje Strefa Ograniczonego Postoju (SOP) i płatny parking. Z bezpłatnego postoju mają prawo korzystać wyłącznie kierowcy, którzy wjeżdżają z zamiarem odebrania lub pozostawienia w szpitalu chorego z ograniczoną możliwością poruszania się. Czas postoju nie może przekroczyć 30 minut.

  Za parkowanie na terenie Szpitala obowiązują opłaty:
  - do 30 minut bezpłatnie (tj. na czas dowiezienia pacjenta własnym transportem na teren Szpitala),
  - pierwsza godzina – 3.50 zł
  - druga godzina – 3.00 zł
  - trzecia i każda następna godzina – 2.50 zł
  - cała doba – 20,00 zł.

  Opłata za parkowanie w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania wynosi 50 zł. Przy ul. Konarskiego, znajduje się również parking dla osób przyjeżdżających do szpitala – płatny. Parking czynny jest 7 dni w tygodniu w godz. 6.00-19.00.