Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Prawa i obowiązki pacjenta

 • Prawa pacjenta

  Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012, poz. 159 z późn. zm.) a także w przepisach wewnętrznych SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  I. PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – określone szczegółowo w art. 6-8 ustawy.
  II. PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI – określone szczegółowo w art. 9 –12 ustawy.
  III. PRAWO DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH – określone szczegółowo w art. 12a ustawy.
  IV. PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH – określone szczegółowo w art. 13-14 ustawy.
  V. PRAWO PACJENTA DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – określone szczegółowo w art. 15-19 ustawy.
  VI. PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA – określone szczegółowo w art. 20-22 ustawy.
  VII. PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – określone szczegółowo w art. 23-30a ustawy.
  VIII. PRAWO PACJENTA DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA – określone szczegółowo w art. 31- 32 ustawy; dotyczy opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
  IX. PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO – określone szczegółowo w art. 33-35 ustawy.
  X. PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ – określone szczegółowo w art. 36-38 ustawy.
  XI. PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE – określone szczegółowo w art. 39-40 ustawy i w przepisach wewnętrznych Szpitala.

  Pielęgniarki oddziałowe oraz kierownicy innych komórek organizacyjnych działalności medycznej Szpitala udostępniają pacjentom, na ich życzenie, wyciąg z ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Obowiązki pacjenta

  Pacjent podczas pobytu w SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku ma obowiązek:

  I. Stosowania się do obowiązującego regulaminu organizacyjnego szpitala.
  II. Poszanowania własności szpitala i dbania o jego mienie pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie.
  III. Stosowania się do zaleceń lekarza i pozostałego personelu szpitala,
  IV. Zaniechania w trakcie leczenia szpitalnego przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zezwolenia lekarza.
  V. Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie szpitala alkoholu lub środków odurzających.
  VI. Przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie szpitala.
  VII. Przestrzegania zasad współżycia społecznego i niezakłócania spokoju pozostałym pacjentom i personelowi szpitala.
  VIII. Przestrzegania higieny osobistej oraz utrzymywania właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia.
  IX. Zaniechania opuszczania terenu szpitala, chyba że za upoważnieniem lekarza.

  Rzecznik Praw Pacjenta

  Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
  czynna pn.-pt. w godz. 9.00-21.00

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  01-171 Warszawa ul. Młynarska 46
  Sekretariat: tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30
  sekretariat@bpp.gov.pl