Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Dostęp do dokumentacji medycznej
 • Informacja o brakowaniu i planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej z lat 1996 pacjentów leczących się w SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku (poprzednia nazwa: Państwowy Szpital Kliniczny Nr. 2 CMKP w Warszawie im. Prof. A. Grucy ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock)
  Zgodnie z § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 252 poz. 1697 z późn. zm.), informujemy, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej z lat 1996 pacjentów leczących się w SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. (poprzednie nazwa: Państwowy Szpital Kliniczny Nr. 2 CMKP w Warszawie im. Prof. A. Grucy w Otwocku)

  Szpital udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym, wymienionym w ust. 3 i 4, podmiotom, tj. m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru (art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 r. poz.1318 z późn. zm.)
  Osoba upoważniona przez pacjenta zachowuje prawo do wglądu do dokumentacji również po śmierci pacjenta. Opiekunowi faktycznemu pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego uprawnienie do dostępu do dokumentacji nie przysługuje, o ile osoba taka nie została prawidłowo upoważniona przez uprawnioną osobę (przedstawiciela ustawowego).

  Sposoby uzyskania kopii, wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej

  1. Odbiór osobisty lub osoba upoważniona do odbioru dokumentacji medycznej (po okazaniu dokumentu tożsamości) w Archiwum Szpitala przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku (budynek Centrum Rehabilitacji) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30 tel. 22 779-40-31 w 273, 275

  2. Złożenie wniosku (którego wzór załączony jest w pliku poniżej)

  a. drogą listowną na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, z dopiskiem „ARCHIWUM” ,
  b. e-mailową na adres archiwum@spskgruca.pl w formie skanu (zostaną przyjęte jedynie własnoręcznie podpisane wnioski)

  Przewidywany termin wysłania dokumentacji od dnia doręczenia wniosku – 10 dni roboczych, przesyłka następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej za zaliczeniem pocztowym

  Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji poprzez sporządzanie jej kopii, odpisów lub wyciągów ustalany został Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku w sprawie określenia wartości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów SPSK im. prof. A. Grucy CMKP wydanym na podstawie art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 r. poz.1318. z póź. zm.).
  Wniosek do pobrania

Klauzla obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODOO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku, adres: ul. ks. Stanisława Konarskiego 13, 05-400 Otwock;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spskgruca.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzla obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODOO - skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku, adres: ul. ks. Stanisława Konarskiego 13, 05-400 Otwock;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spskgruca.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.