Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Dostęp do dokumentacji medycznej


 • Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu- bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym, wymienionym w art. 26 ust. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 r. poz.1318 z późn. zm.) -podmiotom, tj. m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.

  Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia - osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym oraz osobie bliskiej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opiekunowi faktycznemu pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego uprawnienie do dostępu do dokumentacji nie przysługuje, o ile osoba taka nie została prawidłowo upoważniona przez uprawnioną osobę (przedstawiciela ustawowego). Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od podmiotu leczniczego dokumentacji medycznej bezpłatnie jeśli występuje o nią po raz pierwszy w żądanym zakresie.

  Sposoby uzyskania kopii, wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej

  1. Osobiście- pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentacji medycznej (po okazaniu dokumentu tożsamości) w archiwum szpitala przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku (budynek Centrum Rehabilitacji) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30

  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej po złożeniu wniosku (wzory wniosków załączone są w pliku poniżej) Załączniki nr 3a i 3b
  a. drogą listowną na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, z dopiskiem „ARCHIWUM”
  b. e-mailową na adres archiwum@spskgruca.pl w formie skanu (zostaną przyjęte jedynie własnoręcznie podpisane wnioski)

  Termin wysłania dokumentacji od dnia doręczenia wniosku – niezwłocznie lecz nie później niż 7 dni roboczych , przesłanie następuje w formie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej za zaliczeniem pocztowym

  Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji poprzez sporządzanie jej kopii, odpisów lub wyciągów ustalany jest Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w sprawie określenia opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów SPSK im. prof. A. Grucy CMKP wydanym na podstawie art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  Wnioski do pobrania

Klauzla obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku, adres: ul. ks. Stanisława Konarskiego 13, 05-400 Otwock;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spskgruca.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.