Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP


Misja szpitala

      Misją SPSK jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnie z najlepszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i najwyższymi standardami jakościowymi.

      Celem strategicznym jest osiągnięcie najwyższej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych a także wzmocnienie pozycji jako wiodącego ośrodka w kraju.

  Klauzla obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
  1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku, adres: ul. ks. Stanisława Konarskiego 13, 05-400 Otwock;
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spskgruca.pl;
  3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
  4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 • OFERTY PRACY (kliknij)

 • Polityka Jakości

 • Biuletyn nr 7

  Biuletyn nr 6

  Biuletyn nr 5

  Biuletyn nr 4

  Biuletyn nr 3

  Biuletyn nr 2

  Biuletyn nr 1

 • Zapraszamy do obejrzenia filmu o rekonstrukcji kończyn w SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

      W Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, w której leczeni są pacjenci w różnym wieku, od wielu lat wykonywane są m.in. zabiegi rekonstrukcji kończyn. U małych pacjentów przeprowadzono ich w ciągu minionych 10 lat aż 340. Zapraszamy do obejrzenia filmu zatytułowanego „W pełni sprawni” prezentującego dorobek naszego Szpitala w tym zakresie.

 • Zapraszamy

  Do obejrzenia filmu o SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku