Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Dostęp do dokumentacji medycznej

 • Uwaga:
  Szpital udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym, wymienionym w ust. 3 i 4, podmiotom, tj. m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru (art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2012, poz. 159 z późn. zm.).
  Osoba upoważniona przez pacjenta zachowuje prawo do wglądu do dokumentacji również po śmierci pacjenta. Opiekunowi faktycznemu pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego uprawnienie do dostępu do dokumentacji nie przysługuje, o ile osoba taka nie została prawidłowo upoważniona przez uprawnioną osobę (przedstawiciela ustawowego).

  Sposoby uzyskania kopii, wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej

  1. Odbiór osobisty (lub przez osobę upoważnioną do odbioru dokumentacji medycznej (po okazaniu dokumentu tożsamości) w Archiwum Szpitala przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku (budynek Centrum Rehabilitacji – po prawej stronie od bramy głównej) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 14.30 , tel. 22 779 40 31 wew. 273, 275.

  2. Złożenie wniosku (wzór dostępny jest na www.spskgruca.pl w zakładce Dla pacjenta):

  a) drogą listowną na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, z dopiskiem „Archiwum”,
  b) drogą e-mailową na adres: archiwum@spskgruca.pl w formie skanu (zostaną przyjęte jedynie własnoręcznie podpisane wnioski).

  Przewidywany termin wysłania dokumentacji od dnia doręczenia wniosku – 10 dni roboczych, przesłanie następuje w formie przesyłki za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji poprzez sporządzanie jej kopii, odpisów lub wyciągów ustalany został Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 19/2011 Dyrektora SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wartości pieniężnej opłaty za wykonywanie duplikatów zdjęć RTG ze zdjęć cyfrowych oraz sporządzenie kopii dokumentacji medycznej pacjentów SPSK im. prof. A. Grucy CMKP wydanym na podstawie art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2009 r., Nr 502, poz. 417 ze zm.).
  Wniosek do pobrania